عکس خرید فروش

نکات زندگی در اس ام اس

برای نزدیکی و همگرایی قوم خویش ، کمک بهم و ستیز با نادانی و ناراستی را پیش گیرید .

نادانی ، خودخواهی به بار می آورد

هیچ پیر جهان دیده ای منکر برآیند زهرآلود ، دارایی حرام در زندگی آدمی نیست

آسودگی آدمی ، به گنج و دینار نیست که به خرد است و روشن بینی

نیکی برآیند خرد است ، در دل و روان آدمی .

آسیب دیده همیشه درهای رویاهایش کوچک و کوچکتر می شود ، مگر با امید که شرایط ما را دگرگون می سازد

پیران جهان دیده برای گفتگو مانع تراشی نمی کنند

اسنخوان بندی فریاد ، پاسخ هزاران ستم بی صداست

آنکه می دزدد ، جز حق خویش چیزی نمی ستاند . اما این ستاندن نفرین و خواری ابدی در پی دارد

جام عمر را جز با می دلدادگی به خرد و دانش پر مکن

راز اندوختن خرد ، یکرنگی است و بخشش

خواسته مراد از مرید خاموشی و ژرف نگریست ، و خواهش مرید از مراد ، نشان دادن مسیر پیشرفت .

آنگاه که نمی دانم چه می گویم ، جز راستی چیزی بر زبانم جاری نیست

برای ماندگاری ، رویایی جز پاکی روان نداشته باش

یاد اشک و شیفتگی ، آویزه خاموش دلهاست

خودت را بشناس اما به آن مبال

راه آشتی را کسی باید بیابد که خود سبب جدایی شده است .

نگاه زمینیان ، تهی است از انوار آسمانیان .

بسیاری در پیچ وخم یک راه مانده اند و همواره از خویشتن می پرسند : ما چرا ناتوان از ادامه راهیم . بدانها باید گفت می دانی در کجا مانده ای؟ همانجای که خود را پرمایه دانسته ای.

بسیاری بخاطر برآیند هنجارهای درونی اشان بین نمای سپید و پاکی در اشتباهند

ره آورد سفر در درون آدمی ، به جز خرد و پیشرفت نیست

رهایی و آزادی ، برآیند پرستش خرد است و دانایی

انسان خردمند ، تار و پودهای اصلی زندگی را می یابد

کردار ناپسند خویش را با دارایی زیاد هم نمی توانی پنهان سازی

پرتگاه می تواند به وجدآورنده روان و یا کشنده جسم باشد

خودآختگی قابلیتی است که بسیاری ندارند

نکات سخت هم اساسی ساده دارند

سرود طبیعت ضربانی ملایم و کشیده دارد

برای نوشیدن شهد بهشت ، هموار نگاهت به راستی باشد و درستی

برای آنکه روانت را بپروری ، ابتدا با خود یکی شو

کاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد

سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا

بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .

خموشی ، دری به سوی نگاه ژرف تر است

برای دلهره شبانگاهان ، نسیم گرما بخش خرد را همراه کن

ستایشگر همیشه بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است . او یاد می کند و دلدار برآورده می سازد

کسی که همسر و کودک خویش را رها می کند ، در پی خفت ابدیست

برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن

به هنگام نکوهش هنگامه باران ، به بهره اش نیز بیاندیش

در زندگی نادان سرانجام یک گره ، صدها گره باز نشدنی است

با بردباری همه چیز در چنگ توست .

در کنارمان دلبر هست و اگر نیست ، در سفر رسیدن به اویم . پس تنهای وجود ندارد

برای کسب گنج سکوت ، بارگاه دانش ات را بزرگتر بساز

برای آنکه به فرودستی گرفتار نشویی ، دست گیر آدمیان شو

روان مردگان و زندگان در یک ظرف در حال چرخش اند

پر حرفی در هنگام اندرز ، از اثر آن می کاهد

با خرد ، به سرچشمه پاکی بیاندیش . آدمی گاهی مبدا را اشتباه می گیرد ، برسان زمانی که رودها را سر چشمه دریاها می نامد ، حال آنکه ابرها از دریاها برمی خیزند و رودها و چشمه ها را لبریز می کنند

به ارزش نگاه دوست را هنگامی پی می بری که در بند دشمن و بدسگالان باشی

تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی

راهی جز نرمش و بازی با هستی نیست

روشنایی روز ، دلیل و برهان نمی خواهد

هنگامه شادمانه سرودن و بنواختن ، چه زود گذر و کوتاه است

میرآب ، به اندازه دهد ، همه دشت سبز باقی خواهد ماند

شب زندگی برای خردمند ، همچون روز روشن است

اندرز جوان باید کوتاه ، تازه و داستان وار باشد

هرگز هنگام گام برداشتن به سوی آرمان بزرگ ، نگاهت به آنانی که دستمزد خویش را پیشاپیش می خواهند نباشد ! تنها به توانایی های خود اندیشه کن

در هستی جنبش حشرات هم چهار چوبی دارد .

اگر بر ساماندهی نیروهای خود توانا نباشیم ، دیگران سرنوشتمان را می سازند

تنها با از خودگذشتگی برای دیگر آدمیان می توان جاودانه شد

خار های کوچک زخم به جان نمی زنند ، بلکه با او می آمیزد برای روزهای سختر

سخن های پست ، آدمهای حقیر را جذب و خردمندان را فراری می دهد

بی گمان اولین باژ ، آخرین باژ نخواهد بود

با احساس می شود پند و اندرز داد اما سامان دهی به کشور نیاز به هنجار و چهارچوبی توانمند دارد

سرایش یک بیت درست از زندگی ، نیاز به سفری ، هفتاد ساله دارد

funpatogh . com

 

پسورد فایل:

لینک دانلود -

icon برچسب ها: , ,
  • نوشته: admin
  • تاریخ: ۱ مهر ۱۳۹۰
  • دیدگاه‌ها خاموش
  • قسمت نظرات برای این مطلب غیر فعال شده است.